Att vara byggnadsarbetare är, tro det eller ej, ett av de allra farligaste yrkena någon kan ha. De flesta olyckorna sker på just byggarbetsplatser. Det ankommer inte enbart på arbetsgivaren att se till att minska riskerna för arbetsplatsolyckor, utan även på byggnadsarbetarna själva.

Den som befinner sig på en bygge måste känna till möjliga faror för att undvika att misstag görs som utsätter kolleger och andra som vistas på byggarbetsplatsen för risker. Det är ofta just okunnighet som gör att farorna ökar. Det är byggledarna på arbetsplatsen som ska se till att byggarbetarna känner till de faror som kan förekomma på byggarbetsplatsen och det är också byggledarnas skyldighet att se till att arbetarna är skyddade mot dessa.

Utrustning

Om en byggnadsarbetare har en olämplig utrustning finns risker för att allvarliga fel inträffar. Den utrustning som ska användas på en byggarbetsplats måste vara direkt lämpad för det arbete som ska utföras. Det aktuella byggföretaget ska också se till att underhållet av alla de maskiner som ska användas är ordentligt underhållna och detsamma gäller för allt det material som ska användas på byggarbetsplatsen. Hänsyn måste också tas till den utrustning som inte brukas direkt i själva byggprojektet. Om arbete sker utomhus under vintern, finns det också annat än själva maskinerna att tänka på då det kommer till Hjälpmedel & Säkerhet för dem som vistas på en byggarbetsplats. Ett sådant exempel kan vara något så enkelt som broddar på skorna för att förhindra att halkolyckor sker. Byggarbetarna behöver också ha en riklig tillgång till vatten och skugga sommartid, för att förhindra tillstånd av utmattning eller uttorkning av att vistas länge i solen. Ett förbiseende av sådana grundläggande behov ökar markant risken att skadas på byggarbetsplatsen.

Utbildning och kommunikation

Många byggnadsarbetare har förvärvat det mesta av sina kunskaper ute på diverse byggen. De kanske har börjat sin yrkesroll som lärling. Säkerhet är dock en kompetens man bör ha tillgodogjort sig innan man ger sig ut på en byggarbetsplats. Även de som är erfarna bör uppdateras i sina säkerhetskunskaper. Detta sker lämpligast genom att arbetaren regelbundet deltar i utbildningar. Utbildningarna kan innefatta enkla saker som hur stegar ska användas på rätt sätt eller hur man skyddar sig mot fallolyckor. Efter genomgångna utbildningar bör byggarbetaren veta vilken typ av säkerhetsåtgärd som ska användas vid en eventuell incident. Övningar på plats hjälper också arbetarna att följa de säkerhetsbestämmelser de lärt sig på utbildningarna eftersom det är lättare att ta till sig saker i deras rätta miljö.

Olyckor uppstår oftare när man inte riktigt vet vad som väntar. Därför är en diskussion om vilket mål man har för dagen viktig, tillika vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Kommunikation är därför a och o på en byggarbetsplats. När denna är klar och tydlig är alla inblandade informerade, vilket i sin tur gör att också arbetet går snabbare. Genom att kommunicera och ge tydlig information till personalen och därmed säkerställa att alla vet vad de ska göra, förbättras även säkerheten för arbetarna och övriga på byggarbetsplatsen.